Call Us! 1-800-555-5555

Informacja dotycząca ogłoszenia wyników konkursu

Międzynarodowy konkurs na opracowanie nowej ideowo-artystycznej koncepcji architektoniczno-krajobrazowej Miejsca Pamięci na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze został rozstrzygnięty. Ogłoszenie wyników odbędzie się 18 lipca 2018 roku, o godzinie 11.00, w Muzeum Historii Żydów Polskich przy ul. Anielewicza 6 w Warszawie. Prace zostaną rozkodowane i poznamy laureatów oraz nastąpi prezentacja nagrodzonych projektów. Organizatorem konkursu jest Państwowe Muzeum na Majdanku, któremu podlega obecnie Muzeum Byłego Obozu Zagłady w Sobiborze. Do konkursu, ogłoszonego 18 stycznia 2013 roku, wpłynęły 63 prace.

Projekt utworzenia Muzeum – Miejsca Pamięci na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze to międzynarodowa inicjatywa podjęta przez Polskę, Holandię, Izrael i Słowację we wrześniu 2008 roku. Zakłada on utworzenie państwowego muzeum-miejsca pamięci na terenie byłego obozu zagłady przy udziale finansowym i merytorycznym wszystkich uczestniczących w nim krajów.

W lutym 2011 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego powierzyło rolę operatora projektu Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie”, która od tego czasu pełni obowiązki koordynatora przedsięwzięcia. Kierunki oraz zadania dla poszczególnych etapów projektu wytycza Grupa Sterująca złożona z przedstawicieli państw-uczestników projektu, ona też zatwierdza wszelkie wydatki ponoszone ze wspólnego budżetu. Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie” realizuje projekt w ścisłej współpracy z Dyrekcją Państwowego Muzeum na Majdanku

Najważniejszym celem projektu jest godne upamiętnienie ofiar obozu w Sobiborze oraz utworzenie muzeum służącego przekazywaniu historii masowej zagłady obecnym i przyszłym pokoleniom. Pierwszym zadaniem jest oczywiście ochrona i właściwe zabezpieczenie prochów osób zamordowanych w tym miejscu. Ponieważ Niemcy już w 1943 roku postarali się zatrzeć wszelkie ślady po dokonywanej tu masowej zbrodni, należało zacząć prace od badań archeologicznych. Kolejne etapy badań w ramach tego projektu przeprowadzono w latach 2011 – 2013. Pozwoliły one m.in. określić, gdzie zakopano prochy pomordowanych, oraz ustalić przebieg „Himmelfahrtstraße” – drogi śmierci, która prowadziła do obozu III – miejsca bezpośredniej zagłady.

Od połowy 2012 roku trwały też prace nad koncepcją zagospodarowania architektonicznego tego miejsca, tak aby służyło ono oddawaniu czci pomordowanym oraz pełniło funkcję muzeum i centrum edukacyjnego. Postanowiono, że koncepcja architektoniczno-artystyczna nowego miejsca pamięci zostanie wyłoniona w drodze konkursu otwartego dla uczestników z całego świata.

Leave a Comment