Call Us! 1-800-555-5555

Sobibor.info.pl

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT UTWORZENIA NOWEGO MUZEUM – MIEJSCA PAMIĘCI NA TERENIE BYŁEGO NIEMIECKIEGO OBOZU ZAGŁADY W SOBIBORZE

Kalendarium

2008-2010 – wstępne przygotowania do realizacji projektu, koordynowane po stronie polskiej przez Sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa we współpracy z przedstawicielami Państwa Izrael, Królestwa Niderlandów oraz Republiki Słowackiej. Podpisanie Memorandum of Understanding (Porozumienia w sprawie wspólnego projektu rewitalizacji terenu byłego niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze);

17-18 listopada 2010 r. – finalne spotkanie grupy merytorycznych ekspertów w Amsterdamie, podczas którego opracowano zbiór rekomendacji dla realizacji projektu;

7 grudnia 2010 r. – pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego projektem pod przewodnictwem Sekretarza Stanu w MKiDN Piotra Żuchowskiego. Na posiedzeniu w Warszawie zapadają m.in. ustalenia o wyznaczeniu Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie” jako operatora środków zagranicznych oraz o zastąpieniu Rady OPWiM – podmiotu koordynującego projekt po stronie polskiej – przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

Grudzień 2010 r. – początek negocjacji ze Starostwem Powiatu Włodawskiego, organizatorem Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, którego oddziałem od 1993 r. jest Muzeum w Sobiborze, w sprawie przejęcia przez MKiDN nadzoru nad miejscem pamięci w Sobiborze;

28 lutego 2011 r. – drugie posiedzenie Komitetu Sterującego w Warszawie. Członkowie Komitetu wstępnie uzgadniają zakres I ekspedycji badań archeologicznych, jakie mają stanowić podstawę do późniejszej realizacji inwestycyjnej części projektu. Ponadto przedstawiciele państw – członków projektu podpisują uroczyście nową wersję Memorandum of Understanding (Porozumienia w sprawie wspólnego projektu stworzenia Muzeum-Miejsca Pamięci na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze);

Kwiecień – czerwiec 2011 r. – realizacja I ekspedycji badań archeologicznych na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady;

29 czerwca 2011 r. – trzecie posiedzenie Komitetu Sterującego w Warszawie, podczas którego członkowie Komitetu dokonują analizy wyników I ekspedycji badań archeologicznych. Komitet Sterujący dyskutuje również nad zasadami funkcjonowania miejsca pamięci w Sobiborze w trakcie i po realizacji projektu utworzenia nowego Muzeum;

Lato 2011 r. – uzgodnienie zakresu II ekspedycji badań archeologicznych w Sobiborze;

Jesień 2011 r. – realizacja II ekspedycji badań archeologicznych w Sobiborze;

Grudzień 2011 r. – zakończenie negocjacji między MKiDN i Starostwem Powiatu Włodawskiego w kwestii warunków przekazania terenu byłego niemieckiego obozu w Sobiborze Państwowemu Muzeum na Majdanku;

17 stycznia 2012 r. – podpisanie przez Sekretarza Stanu w MKiDN i Starostę Powiatu Włodawskiego listu intencyjnego w sprawie utworzenia przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oddziału Państwowego Muzeum na Majdanku na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze;

28 marca 2012 r. – czwarte posiedzenie Komitetu Sterującegow Warszawie, podczas którego Sekretarz Stanu w MKiDN informuje o procesie przejmowania zarządu nad Miejscem Pamięci w Sobiborze przez państwową placówkę muzealną – Państwowe Muzeum na Majdanku. Ponadto Komitet Sterujący zapoznaje się z prezentacją archeologów o stanie badań na terenie byłego obozu w Sobiborze, na podstawie której członkowie Komitetu podejmują dyskusję o możliwości rozpoczęcia kolejnego – inwestycyjnego – etapu projektu;

2 kwietnia 2012 r. – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydaje zarządzenie w sprawie utworzenia oddziału Państwowego Muzeum na Majdanku, pod nazwą Muzeum Byłego Obozu Zagłady w Sobiborze;

24 maja 2012 r. – piąte posiedzenie Komitetu Sterującego w Warszawie. Podczas posiedzenia członkowie Komitetu Sterującego wstępnie uzgadniają kwestie dotyczące przeprowadzenia konkursu na koncepcję zagospodarowania miejsca pamięci w Sobiborze oraz potrzebę przeprowadzenia III ekspedycji badań archeologicznych mających na celu ustalenie możliwości budowy obiektów związanych z obsługą zwiedzających;

Lato 2012 – realizacja III ekspedycji badań archeologicznych;

Czerwiec-sierpień 2012 r. – Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie” przygotowuje we współpracy z Państwowym Muzeum na Majdanku i własnymi ekspertami projekt regulaminu konkursu na opracowanie nowej koncepcji architektoniczno-artystycznej miejsca pamięci na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze;

11 października 2012 r. – szóste posiedzenie Komitetu Sterującego w Amsterdamie, poświęcone jest w całości dyskusji mającej na celu uzyskanie akceptacji dla ostatecznej wersji regulaminu konkursu na opracowanie nowej koncepcji architektoniczno-artystycznej miejsca pamięci na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze. Członkowie Komitetu zapoznają się jednocześnie z wynikami III ekspedycji badań archeologicznych i podejmują decyzję o konieczności przeprowadzenia IV ekspedycji badań archeologicznych w rejonie dołów z prochami ofiar niemieckiego obozu zagłady;

Listopad 2012 – maj 2013 – realizacja IV ekspedycji badań archeologicznych

Grudzień 2012 r. – uzgodnienie proponowanego projektu regulaminu konkursu, skompletowanie proponowanego składu sędziów konkursowych;

18 stycznia 2013 r. – inauguracja międzynarodowego konkursu na nową ideowo – artystyczną koncepcję architektoniczno – krajobrazową miejsca pamięci na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze;

15 lipca 2013 r. – siódme posiedzenie Komitetu Sterującego w Warszawie. Podczas posiedzenia Komitet Sterujący podsumowuje czynności, jakie zostały podjęte w celu przeprowadzenia konkursu na opracowanie nowej ideowo-artystycznej koncepcji architektoniczno-krajobrazowej miejsca pamięci po byłym niemieckim obozie zagłady w Sobiborze. Dodatkowo Komitet Sterujący zapoznaje się z informacją dotyczącą zakończonej IV ekspedycji badań archeologicznych;

18 lipca 2013 r. – ogłoszenie wyników międzynarodowego konkursu na nową ideowo – artystyczną koncepcję architektoniczno – krajobrazową miejsca pamięci na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze;

14 października 2013 r. – uroczyste obchody 70. rocznicy powstania więźniów niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze;

Jesień 2013 – uzgodnienie zakresu i realizacja V ekspedycji badań archeologicznych;

Styczeń 2014 – Państwowe Muzeum na Majdanku zawiera umowę z autorami koncepcji ideowo-artystycznej wybranej w konkursie na architektoniczno-krajobrazową koncepcję zagospodarowania miejsca pamięci w Sobiborze, której przedmiotem jest opracowanie pełnej dokumentacji projektowej;