Call Us! 1-800-555-5555

Sobibór – konkurs rozstrzygnięty

Dzisiaj w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie odbyło się ogłoszenie wyników międzynarodowego konkursu na opracowanie nowej ideowo–artystycznej koncepcji architektoniczno–krajobrazowej miejsca pamięci na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze.

Organizatorem konkursu ogłoszonego 18 stycznia 2013 r. jest Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie. Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem konkursu organizator powierzył Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie”.

Sąd konkursowy przyznał trzy nagrody oraz jedno wyróżnienie honorowe. Nagrody otrzymali:

I nagrodę – uczestnik nr 171717 – Marcin Urbanek, Łukasz Mieszkowski i RE S.C. Piotr Michalewicz, Mateusz Tański

  • Uzasadnienie rozstrzygnięcia konkursu.

II nagrodę – uczestnik nr 000029 – Stelmach i Partnerzy Biuro Architektoniczne Sp. z o. o.

III nagrodę – uczestnik nr 976737 – Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego „Budopol” S.A.

Wyróżnienie honorowe przyznano uczestnikowi nr 177771 – Pracowni Architektonicznej 1997 Sp. z o. o.

Konkurs jest kolejnym etapem realizacji międzynarodowego projektu utworzenia Muzeum-Miejsca Pamięci na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze, inicjatywy podjętej przez Polskę, Holandię, Izrael i Słowację we wrześniu 2008 roku. W lutym 2011 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego powierzyło rolę operatora projektu Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie”, która od tego czasu pełni obowiązki koordynatora przedsięwzięcia. Kierunki oraz zadania dla poszczególnych etapów projektu wytycza Grupa Sterująca złożona z przedstawicieli państw-uczestników projektu, której przewodniczy Piotr Żuchowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Najważniejszym celem projektu jest godne upamiętnienie ofiar obozu w Sobiborze oraz utworzenie muzeum służącego przekazywaniu historii masowej zagłady obecnym i przyszłym pokoleniom. Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie” realizuje projekt w ścisłej współpracy z Dyrekcją Państwowego Muzeum na Majdanku, którego oddziałem jest Miejsce Pamięci w Sobiborze.

Każda trzech nagrodzonych koncepcji ma szansę realizacji, ponieważ ich autorzy zostaną zaproszeni do negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Leave a Comment