Call Us! 1-800-555-5555

Umorzenie postępowania egzekucyjnego przez komornika. Co dalej?

Komornik to urzędnik państwowy, którego wiele osób obawia się nawet bardziej niż policji. Warto jednak sobie przypomnieć, że komornik16.pl  działa na podstawie wyroku wydanego przez sąd i musi ściśle działać wedle litery prawa. Ponadto inną ważną kwestią jest to, że to nie komornik decyduje o umorzeniu długu, postępowania egzekucyjnego czy nawet o odroczeniu spłaty. Taka decyzja pozostawiana jest zwykle wierzycielowi, czyli osobie wobec której taki dług mamy. Taką decyzję może też podjąć sąd, jeśli wystąpią tymczasowe lub trwałe przeszkody w odzyskaniu długu. Jak wygląda umorzenie postępowania egzekucyjnego przez komornika i co dalej?

Przyczyny umorzenia postępowania 

Umorzenie postępowania czy też umorzenie egzekucji komorniczej może ulec także zawieszeniu. Przyczyn i przesłanek rozróżnia się wiele, ale generalnie dzieli się je na trzy kategorie:

  • umorzenie z mocy prawa,
  • umorzenie z urzędu,
  • umorzenie na wniosek dłużnika.

Samo umorzenie postępowania komorniczego oznacza, że postępowanie egzekucyjne kończy się bez zaspokojenia wierzyciela, czyli odzyskanie długu się nie powiodło. Może to być też tak, że wierzyciel został zaspokojony częściowo, czyli odzyskał tylko część długu. Gdy sąd wyda orzeczenie o umorzeniu postępowania tym samym uchyla wykonane przez komornika czynności. Jednak uwaga! Nie oznacza to, że automatycznie dług znika.

Umorzenie postępowania z mocy prawa

Umorzenie postępowania egzekucyjnego przez komornika z mocy prawa oznacza, że w trakcie prowadzenia egzekucji nastąpiły przeszkody prawne. Najczęściej prowadzą do tego dwie sytuacje. Dłużnik może wystąpić o upadłość konsumencką, jeśli postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości się uprawomocni to następuje umorzenie. Druga powszechna sytuacja to zawieszenie egzekucji na czas roku, kiedy to wierzyciel pozostaje bezczynny. Jeżeli nie złoży wniosku o odwieszenie to takie postępowanie nie zostanie wznowione, a z mocy prawa ulegnie umorzeniu.

Umorzenie z urzędu

Tutaj sprawa jest bardziej skomplikowana, ale co do zasady umorzenie z urzędu następuje na skutek postanowienia wydanego przez organ egzekucyjny. Przykładowo gdy egzekucja jest sprawą nie należącą do kompetencji organów sądowych. Także kiedy wierzyciel lub dłużnik jest organizacją społeczną i nie ma zdolności sądowej nastąpi umorzenie egzekucji z urzędu. Taki rodzaj umorzenia ma też miejsce, kiedy sprawa toczy się wobec dyplomaty innego państwa.

Aczkolwiek najczęściej umorzenie postępowania egzekucyjnego z urzędu ma miejsce, gdy dłużnik nie posiada żadnego majątku i na mocy zebranych dowodów jasno wynika, że wierzyciel nie odzyska środków ani też wartość majątku posiadanego przez dłużnika nie umożliwi nawet pokrycia kosztów postępowania.

Umorzenie na wniosek

Wierzyciel jest w pewnym sensie mocodawcą komornika. Zatem nawet jeśli dysonuje on wyrokiem sądu i tytułem egzekucyjnym może złożyć wniosek o umorzenie postępowania. Dzieje się tak zwykle, gdy wierzyciel ma pewność, że dłużnik nie ma majątku i tak czy owak długu nie spłaci albo też gdy doszło w międzyczasie do ugody.

Niestety czasem dochodzi też do pomyłek na drodze których postępowanie jest skierowane wobec osoby niewinnej. Taka osoba, która nie jest dłużnikiem i może to udowodnić również może skierować wniosek o umorzenie postępowania. Najczęściej chodzi tu o sytuację, gdy dług został spłacony, a wierzyciel dalej próbuje go odzyskać choć de facto sprawa powinna zostać już zamknięta z dniem spłaty długu.

Także sąd może zadecydować o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie egzekucyjne jest sprzeczne z treścią tytułu wykonawczego. Przykładowo wierzyciel chce, aby komornik zajął konto bankowe dłużnika, a komornik zajmuje nie tylko konto dłużnika, ale jeszcze osobne konto współmałżonka czy dziecka dłużnika, do czego nie ma prawa.

Umorzenie postępowania a istnienie długu

Następuje umorzenie postępowania egzekucyjnego przez komornika i co dalej się dzieje? Komornik odstępuje od czynności egzekucyjnych. Ale po pierwsze nie zawsze umorzenie dotyczy całości egzekucji. Może na przykład tylko wykluczyć z niej jakieś składniki majątku dłużnika np. samochód. I co ważniejsze dla dłużników alimentacyjnych wobec nich nie może zostać ono umorzone z mocy prawa czy ze względu na bezskuteczność prowadzonego postępowania.

Najważniejsze w tym wszystkim jest jednak, aby rozumieć, że tytuł wykonawczy pozyskany przez wierzyciela nadal jest ważny, więc mimo iż jedno postępowanie zostało umorzone to może złożyć kolejny wniosek o prowadzenie egzekucji komorniczej i wybrać innego komornika sądowego pracującego w tym rejonie.

Umorzenie postępowania nie oznacza, że dług został umorzony. A nawet wierzyciel nadal może się ubiegać o jego spłatę, w tym sprzedać dług firmie windykacyjnej czy wejść na drogę sądową, aby dłużnik ujawnił swój cały majątek. Nawet ucieczka za granicę nie pomoże, ponieważ obecnie na mocy porozumień i partnerstwa z innymi krajami można złożyć wniosek do sądu w innym kraju o ściganie dłużnika przez organy upoważnione do tego w innym państwie.

Leave a Comment